Algemene voorwaarden

Werken met roofvogels is het hele jaar mogelijk. Wij zijn niet aan de seizoenen gebonden. Wij werken met levende dieren en dat maakt het zo uitdagend, zowel voor de deelnemers als voor Hunters of the Sky. Onze vrij vliegende roofvogels staan goed onder appèl maar externe factoren zoals de aanwezigheid van honden kunnen vluchten in negatieve zin beïnvloeden. De veiligheid en het welzijn van onze vogels en het publiek staan bij Hunters of the Sky voorop.

Voorwaarden voor een geslaagde presentatie
Onderstaande bepalingen helpen u en ons om er een geslaagde presentatie van te maken:

 • We kunnen de roofvogels niet laten vliegen vlakbij een drukke verkeersweg, spoorlijn of militair schietterrein (ongeveer 300 m).
 • Indien mogelijk geen honden toelaten op het terrein waar wordt gevlogen. Is dit niet mogelijk, dan dienen honden te worden aangelijnd en buiten het zicht van de vogels te worden gehouden. Sommige roofvogels hebben een natuurlijke angst voor honden, waardoor ze zouden kunnen wegvliegen.
 • Tijdens de valkerijdemonstratie mogen er geen vliegers, ballonnen, helikopters en parachutisten etc. het luchtruim kiezen of doorkruisen.
 • Geen activiteiten die voor de roofvogels stress zouden kunnen veroorzaken op of nabij het ‘vliegterrein’ zoals muziekbands, kermisattracties, afschieten kanonnen, vuurdemo brandweer etc.
 • Naast of nabij de locatie van de vogels geen plaatsing van andere dierenevenementen zoals eenden, ganzen, schapen of sledehonden. Onze roofvogels zijn en blijven wilde dieren en jagers.
 • Als er gevlogen wordt moet er voldoende ruimte zijn, een veld van ten minste 2000 m² is voldoende. Als u er prijs op stelt dat ook de
  valken in de demonstratie worden opgenomen, dient de vliegruimte bovendien niet omzoomd te zijn door hoge gebouwen of bomen.
  Deze straaljagers onder de roofvogels hebben extra ruimte nodig.
 • Pleinen in het centrum van steden zijn soms niet geschikt voor roofvogeldemonstraties door hun ligging (veel glas van de hoge gebouwen waartegen de roofvogels zich zouden kunnen doodvliegen) en gebrek aan onverharde plekken voor het verankeren van de vogelzitplaatsen.
 • Er dient voldoende ruimte te zijn om onze bus bij het ‘vliegveld’ te parkeren. Is de loopafstand te ver dan vallen er gaten in de voortgang
  van de demonstratie. Tijdens de roofvogeldemonstraties worden de vogels teruggeplaatst in de bus omdat ze elkaar zouden kunnen
  aanvallen of kinderen tijdens een onbewaakt moment ze zouden kunnen benaderen.
 • Wij vliegen tot uiterlijk 2 uur voor zonsondergang. Mocht een roofvogel wegvliegen dan hebben we nog daglicht om deze binnen te brengen.
 • Voor onze geluidsinstallatie beschikken we graag over een 220 V aansluiting.
 • Het betreden van het terrein en het bijwonen van onze activiteiten is voor eigen risico van de bezoeker. Hunters of the Sky is slechts aansprakelijk indien de geleden schade of letsel rechtstreeks of uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld.


Uw locatie in Nederland
Het is Hunters of the Sky niet toegestaan demonstraties te vliegen in het veld of buiten de bebouwde kom. Door de bedoelde relatie met jachtpraktijken, wordt bij de interpretatie van het begrip ‘veld’ in eerste aanleg bedoeld het jachtveld dat aan het 40 hectarecriterium (geweer) voldoet. Terreinen grenzend hieraan worden tot het begrip ‘veld’ gerekend.

Artikel 1, lid 2 van de Flora- en Faunawet geeft aan wat mede dient te worden verstaan onder ‘veld’: stranden, schorren, gorzen,
kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren alsmede wegen en paden, voor zover deze geacht kunnen worden
deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein.

 • Een stads- en/of sportpark binnen de bebouwde kom, niet grenzend aan een ‘jachtveld’ is geen veld (indien het een klein parkje betreft).
  Ook de markt in de binnenstad is geen veld.
 • Besloten, overdekte ruimten zoals stationshallen of veilinggebouwen zijn geen veld.

Het is daarom van groot belang vooraf overleg te voeren met Hunters of the Sky en de lokale autoriteiten over de locatie.

Annuleringsbepalingen
Een vliegdemonstratie kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat. De beslissing hierover ligt bij Hunters of the Sky.
Indien het tijdschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de vogels op een ander tijdstip te laten vliegen.
Enkele voorbeelden van situaties waardoor een vliegdemonstratie niet kan doorgaan zijn extreme neerslag, extreme stormwind of extreme mist.
Ook extreem hoge temperaturen kunnen voor onze vogels bezwaarlijk zijn. Deze punten met betrekking tot de weersituatie worden beschouwd als overmachtsituaties. Indien de organisatie geen voorstel voor een alternatief programma accepteert wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

Bij annulering door de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de datum van uitvoering, om andere dan hiervoor vermelde redenen, worden de onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht (in percentages van het overeengekomen bedrag):

 • 100% bij annulering binnen 1 week voor de uitvoeringsdatum
 • 80% bij annulering binnen 2 weken voor de uitvoeringsdatum
 • 60% bij annulering binnen 3 weken voor de uitvoeringsdatum
 • 40% bij annulering binnen 4 weken voor de uitvoeringsdatum
 • 30 % bij annulering binnen 5 weken voor de uitvoeringsdatum
 • 20% bij annulering binnen 6 weken voor de uitvoeringsdatum
 • 10% bij annulering binnen 8 weken voor de uitvoeringsdatum

Bij annulering door Hunters of the Sky vanwege ziekte of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) gelden de bovenstaande annuleringsbepalingen niet noch enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
Een alternatief wordt altijd gezocht, bijvoorbeeld om de geplande datum te verzetten.

Facturering
Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Hunters of the Sky te worden voldaan.
Bij nationale feestdagen geldt een toeslag van 25% op de netto prijs. Vermelde tarieven zijn inclusief 21% btw en exclusief heffingen die eventueel door de (lokale) overheid worden opgelegd.

Individuele inschrijving roofvogelworkshop
Bij de roofvogelworkshops op basis van individuele inschrijving, geldt dat restitutie door annuleren niet mogelijk is. Wel heeft men de mogelijkheid te muteren naar een andere datum. Verzetten van de geboekte datum in overmachtsituatie kan vrij van kosten tot 31 dagen voor aanvang van de geboekte workshop. Binnen de 31 dagen zijn wij genoodzaakt om 1/3 van het boekingsbedrag in rekening te brengen bij mutaties wegens administratieve redenen.

Kijkers
Kijkers kunnen de workshop alleen bijwonen met een kijkersticket. Aangezien de workshop op basis van individuele inschrijving gehouden wordt kunnen wij i.v.m. andere deelnemers niet te veel kijkers toelaten. Heeft u interesse in een kijkersticket? Laat het ons weten, wij helpen u graag verder.